กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการพลังงานแสดงอาทิตย์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีด้านใดด้านหนึ่ง คือ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. นักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานการคลังและพัสดุ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการเงิน การบัญชี การจัดการทั่วไป หรือด้านรัฐศาสตร์
4. เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยการและบริหารงานด้านพลังงาน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์
5. เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยการและบริหารงานด้านพลังงาน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์
6. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านพลังงาน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
7. นายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานต่างจังหวัด) 1 อัตรา
- วุฒิปวส.ทางด้านช่างเทคนิค ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์
8. พนักงานเทคนิค 1 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือ ปวส.ทางด้านช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น G อาคาร 7 กรมพัฒนาพลักงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dede.go.th
หรือโทร.0 2222 4102-9 ต่อ 1305, 1414, 1252 และ 0 2222 5096 (ค่าธรรมเนียมการสอบตำแหน่งละ 200 บาท)

ไม่มีความคิดเห็น: