กรมบัญชีกลาง ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการประกาศรับสมัคร :

ข้าราชการ
 โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน :ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ :รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
เงื่อนไข :ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


Website :http://job.cgd.go.th


ไม่มีความคิดเห็น: