ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประกาศรับสมัคร :ลูกจ้างชั่วคราว          
ชื่อตำแหน่ง :ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน :17,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานรายแห่งและรายสาขาอุตสาหกรรม และจัดทำรายงานการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ
(2) ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอแนะสรุปผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และใช้ประกอบการบริหาร และปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
(3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้น ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำกับดูแลกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังและกรรมการอื่นในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทุกฝ่าย
(2) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติหรือจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับงานด้านรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์หรือประกอบการกำหนดนโยบายหรือแผนงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
ทักษะ/สมรรถนะ :-
เงื่อนไข :ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ไม่มีความคิดเห็น: