นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


ประกาศรับสมัคร :ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน :17,500 - 19,250 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :- ร่างหนังสือโต้ตอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำสารภาษาอังกฤษ
- วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดทำบันทึกและติดตามความคืบหน้า
- จัดทำประเด็นสนทนา และบันทึกการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับแขกต่างประเทศ
- ประสานงานการเยือนต่างประเทศ และการต้อนรับบุคคลสำคัญต่างประเทศที่เยือนไทย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ความรู้ในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ :-
เงื่อนไข :ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ไม่มีความคิดเห็น: