นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)ชื่อตำแหน่ง :
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน :17,500-19,250 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาจีน ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :ตามแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :โดยวิธีการสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200)
(1) ความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุนในประเทศไทย
(100 คะแนน)
(2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension, Writing) (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ :-
เงื่อนไข :ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ไม่มีความคิดเห็น: