นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ประกาศรับสมัครข้าราชการประกาศรับสมัคร :ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ
หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของสำนักงาน ก.พ.

ไม่มีความคิดเห็น: