อ่านสอบ แนวข้อสอบ เตรียมสอบ งานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

แจกแนวข้อสอบ อ่านสอบ ข้อสอบราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
  สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2557
  สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2558
  ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
  การจัดตั้งสำนักงบประมาณรัฐสภาของไทย
  รายจ่ายสาธารณะ

ไม่มีความคิดเห็น: