อ่านสอบ แนวข้อสอบ เตรียมสอบ งานราชการ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

อ่านสอบ แนวข้อสอบ เตรียมสอบ งานราชการ
อ่านสอบ แนวข้อสอบ เตรียมสอบ งานราชการ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526


  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
  พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522

ไม่มีความคิดเห็น: