อ่านสอบ แนวข้อสอบ เตรียมสอบ งานราชการ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

อ่านสอบ แนวข้อสอบ เตรียมสอบ งานราชการ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
  บัญชีท้ายพระราชกำหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530  สอบกรมศุลกากร
  แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร  สอบกรมศุลกากร
  Customs Act, B.E. 2469 (1926)  สอบกรมศุลกากร


  พระราชกำหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530  สอบกรมศุลกากร
  INCOTERM 2010  สอบกรมศุลกากร
  แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 1  สอบกรมศุลกากร
  แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 2  สอบกรมศุลกากร
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมศุลกากร  สอบกรมศุลกากร
  หลักกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  สอบกรมศุลกากร


  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน  สอบกรมศุลกากร
  แนวข้อสอบกรมศุล  สอบกรมศุลกากร
  แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  สอบกรมศุลกากร
  คำศัพท์ต่างๆ  สอบกรมศุลกากร
  ความสำคัญของ FTA  สอบกรมศุลกากร
  พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469  สอบกรมศุลกากร


  พระราชกำหนดพิกัดศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  สอบกรมศุลกากร
  คำอธิบายพิกัดศุลกากรเพิ่มเติม (Supplementary Explanatory Notes - SEN 2012)  สอบกรมศุลกากร

ไม่มีความคิดเห็น: