สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศรับสมัคร  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

                          ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

                          ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
(2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
(3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ
อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
(2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
- Structure , Vocabulary and Reading Comprehension
- Writing and Translation

ชื่อตำแหน่ง :นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :11,500-12,650 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ Software ที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
(2) ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้เป็นปกติ
(3) ดูแลและให้บริการยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อิเล็กทรอนิกส์
(4) จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ คำนวณและประมาณราคา
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ Software
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
(2) ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก เพื่อทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :- ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง Software การติดตั้ง บำรุงรักษา และการซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :11,500-12,650 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและช่วยจัดทำเอกสาร ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
(2) สำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน ภายในหน่วยงาน
(3) ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน
(4) ให้บริการด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่ว ๆ ไป เพื่อไขข้อข้องใจและช่วยตอบคำถามให้แก่ประชาชน
(5) ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล
(6) จัดทำหนังสือเชิญสื่อมวลชนและโต้ตอบหนังสือทั่วไป
(7) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
2. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใช้ในงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ
(3) อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ด้วยการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดีจากรัฐ 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
- ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการ 

ไม่มีความคิดเห็น: