กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2558

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
กรมการค้าภายใน


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
จำนวน 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ของ ก.พ. 

2.ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ของ ก.พ.

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกศ์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับไม่ต่ำกว่าปวส. ของ ก.พ. การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบ และกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวสอบสำหรับติดที่นั่งสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น: