กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  15- 19 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี)
จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
2.ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
2.สามารถปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีได้
3.มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4.ต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหากได้ปฏิบัติงานดังกล่าว
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.)
จำนวน 14 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี


5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3.สามารถปฏิบัติงานทางงด้านการเงินและบัญชีได้
4.ต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SMART JOB CENTER) กระทรวงแรงงาน

ไม่มีความคิดเห็น: