งาน ราชการ

Today I have a list of company in IT jobs , Automotive ,Food and Beverage

Be side I have a government service jobs. งานราชการ as the list below
and now I'll try to do BLOG in Thai,it's easy for me, but I'll try to do in English
if I have enough time.
ท่านสามารถ หางาน งานราชการ ได้จากรายการข้างล่างนี้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับพนักงานราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ก.พ. 2551
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับ 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2551
กรมศิลปากร รับเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานในสำนักงาน กศก.ตั้งแต่บัดนี้-15 กุมภาพันธ์ 2551
ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น รับเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ตั้งแต่บัดนี้ -15 กุมภาพันธ์ 2551
กระทรวงการต่างประเทศ รับปริญญาตรี-โททุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 ก.พ. 2551
กรมการพัฒนาชุมชน รับนายช่างโยธา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2551
โรงพยาบาลนางรอง รับผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-15 กุมภาพันธ์ 2551
โรงพยาบาลเลิดสิน รับพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.พ. 2551
สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฎิบัติงานในโครงการ GIS
องค์การเภสัชกรรม รับเจ้าหน้าที่ 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 15 กุมภาพันธ์ 2551
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รับพนักงานวิเคราะห์ และนิติกรผู้ช่วย (บัดนี้ - 28 ก.พ.51)
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีถนนโยธา รับพนักงานสำรวจ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.พ. 2551
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รับ ป.ตรี-โท หลายสาขา
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับนักเรียนช่าง (19-25 มี.ค.51)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ก.พ. 2551
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 ก.พ. 2551
สำนักงานศาลปกครอง รับพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2551
กรมการขนส่งทางอากาศ รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2551
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับบุคลากรหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2551

งานราชการ นี้สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ตามลิงค์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อบต. บางแก้ว รับพนักงานจ้างตามภารกิจ 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2551
กรมการขนส่งทางอากาศ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งสถาปนิก ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.พ. 2551
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับเจ้าหน้าที่ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.พ. 2551
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รับเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ก.พ. 51
กรมควบคุมโรค คัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ก.พ. 2551
กระทรวงวิทยาศาสตร์ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.พ. 2551
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรวม 11 อัตรา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานของรัฐ รับเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.พ. 2551
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน และ จนท. วิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 51
สนง.ส่งเสริมฯ ธุรกิจประกันภัย รับนักวิชาการ 105 อัตรา นิติกร 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2551
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับเจ้าหน้าที่ 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ก.พ. 2551
ธกส. รับนิติกร สังกัดสำนักกฎหมาย ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 2551
โรงพยาบาลวัดเพลง รับลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 2551
กองทุนเงินให้กู้ยื่นเพื่อการศึกษา รับเจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 2551
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับนายช่างเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ก.พ. 2551
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับพนักงานวิเคราะห์ และนิติกรผู้ช่วย ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.พ. 2551
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงานจำนวน 227 อัตราตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.พ. 2551
สถาบันทันตกรรม เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค. 2551
โรงพยาบาลราชวิถี รับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี -โท หลายอัตรา
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังรับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.พ. 51
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา บัดนี้ - 29 ก.พ. 2551
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานถึง 12 ก.พ.
กศน.กายจนาภิเษก รับเจ้าหน้าที่ ถึง 22 ก.พ.
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเข้ารับราชการ 11-29 ก.พ.
สถาบันประสาทวิทยา รับเจ้าหน้าที่ 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.พ. 2551
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 ก.พ. 2551
สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-โท หลายอัตราตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 51
กรมการพัฒนาชุมชน รับเจ้าหน้าที่ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 ก.พ. 2551
กรมสุภาพจิตรับนักจิตวทยา 11 อัตา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.พ. 51
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 51
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.พ. 2551
สถาบันบำราศนราดูรรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.พ. 51
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้ - 12 ก.พ. 51
สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.พ. 51
โรงพยาบาลบ้านแพ้วรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 51
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)รับพนักงานบริหารจัดการ 1 อัตราตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 51

งานราชการ เมื่อเทียบกับงานเอกชนแล้ว บางคนอาจคิดว่า ไม่ไหวเลย เงินเดือนที่ได้จะพอกินไหม
ไป สมัครงาน หางาน เอกชนดีกว่าไหม บางคนก็คิดว่า การสมัครงาน หางาน มันกว้างกว่า เพราะว่ามีทั้ง it jobs
computer jobs engineering jobs มีมากมาย สามารถสมัครงานแบบ online jobs ก็ได้อย่างง่ายดาย

แต่อย่างไรก็ตาม บางคนก็คิดว่า การสมัครงาน งานราชการ นั้น เป็นงานที่มีความมั่นคง มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเข้าไปทำงานในหน่วย ธุรกิจ ต่างๆ
โดย งานราชการ นั้น ก็สามารถ สมัครงาน งานพิเศษ ได้เช่นกัน โดยอาจทำในตอนเย็นหลังเลิกงานเป็น รายได้เสริม หรืออาจทำในวันหยุดสุดสัปดาห์
หารายได้พิเศษ เป็นกอบเป็นกำได้ หากเรามีความขยัน อดทน ที่สำคัญ ไม่อายทำกิน

ไม่มีความคิดเห็น: