งานราชการแนะนำ

งานราชการ ที่จะแนะนำในวันนี้ สำหรับผู้ที่สนใจในส่วน งาน ราชการ สามารถดู งาน ได้ ข้างล่างนี้
หมายเหตุ บาง ตำแหน่งงาน ที่เปิด รับสมัคร นั้น อาจไม่ใช่ งาน ราชการ ทั้งหมดบาง ตำแหน่งงานว่าง อาจเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
 • สนง.การอุดมศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  องค์การเภสัช รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) รับสมัครงาน
  กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  ศูนย์อนามัยที่6 จังหวัดขอนแก่น
  กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครงาน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นองค์การของรัฐ
  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  โรงพยาบาลนางรอง อ.นางรอง
  โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดรับสมัคร
  กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร
  กรมขนส่งทางอากาศ เปิดรับสมัคร
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
  โรงพยาบาลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  ฝ่ายสถิติ กองวิชาการและวางแผน
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงาน
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัคร
  กรมการขนส่งทางอากาศ รับสมัครงาน
  สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัคร
  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
  ศูนย์ชนบทศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงาน
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หน่วยงาน
  โรงพยาบาลวัดเพลง ประเภทโรงพยาบาล
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน
  สถาบันทันตกรรม เปิดรับสมัครงาน
  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รับสมัครงาน
  โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัคร
  โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับ
  สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงาน
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
โดยรวมแล้ว ตำแหน่งงานว่าง ของ งานราชการในครั้งนี้ ผู้ที่ หางาน ในต่างจังหวัด ก็สามารถ สมัครงาน ครั้งนี้ได้ แต่ไม่แนะนำครับ

ไม่มีความคิดเห็น: