ตำแหน่งงานว่าง กรมสุขภาพจิต และ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตำแหน่งงานว่าง

กรมสุขภาพจิต รับ ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
รับสมัคร คัดเลือก ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ (นายแพทย์ 8 บก.) บริหารงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ โดย
1. รับผิดชอบด้านบริหารและวิชาการของศูนย์สุขภาพจิตในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. ควบคุม กำกับ ติดตาม บังคับบัญชา บุคลากรของศูนย์
3. ปฏิบัติงานวางแผนกลยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และนโยบายต่าง ๆ ที่กรมสุขภาพจิตกำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นข้าราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต
2. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 7 วช./8 วช. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 หรือ
3. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 8 ว, ตำแหน่งนักจิตวิทยา 8 ว, ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 8 ว หรือตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 วช.
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง หากยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมมาก่อนจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์
สมัครงาน ตำแหน่งนี้


คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะ รับสมัคร พนักงาน มหาวิทยาลัยเงินนอกงบประมาณ และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปริญญาโท จำนวนทั้งสิ้น 150 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งงานที่ รับสมัคร ดังนี้
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินนอกงบประมาณ (85 อัตรา)
ระดับปริญญาโท
1.นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ พิษวิทยา พันธุศาสตร์ (1 อัตรา)
2.นักเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (6 อัตรา)
3.นักฟิสิกส์การแพทย์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ (3 อัตรา)
4.พยาบาล สาขาพยาบาล ชีวสถิติ ให้คำปรึกษาและการแนะแนว (6 อัตรา)
5.นักกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (1 อัตรา)
6.นักวิชาการเวชสถิติ สาขาเวชสถิติ (1 อัตรา)
7.นักวิจัย สาขาระบาดวิทยา สถิติประยุกต์ (1 อัตรา)
8.นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (4 อัตรา)
ระดับปริญญาตรี
1.เภสัชกร สาขาเภสัชกร (15 อัตรา)
2.นักรังสีการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (6 อัตรา)
3.นักเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีการแพทย์ (2 อัตรา)
4.นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (3 อัตรา)
5.นักกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (4 อัตรา)
6.พยาบาล สาขาพยาบาล (19 อัตรา)
7.นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
8.โปรแกรมเมอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (10 อัตรา)
9.เจ้าหน้าที่ระบบ คอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (68 อัตรา)
ระดับ ม.3-ปวส.
1.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวส.) สาขา บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การบัญชี (17 อัตรา)
2.ช่างอิเลคทรอนิกส์ (ปวส.) สาขาอิเลคทรอนิกส์ ไฟฟ้า (1 อัตรา)
3.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวช.) สาขาพาณิชยการ เลขานุการ การบัญชี (7 อัตรา)
4.ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สาขาประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (2 อัตรา)
5.ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล สาขาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (6 อัตรา)
6.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ม.6) (1 อัตรา)
7.คนงาน (ธุรการหอผู้ป่วย) (ม.6 เพศหญิง) (11 อัตรา)
8.คนงาน (ปฏิบัติงานทั่วไป) (ม.3-ม.6) (23 อัตรา)

ไม่มีความคิดเห็น: