ตำแหน่งว่าง สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 9,700 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับ 4 ได้รับปริญญาโททางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ และทางเกษตร
2.3 ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ซึ่งดำเนินการสอบโดยสำนักงาน ก.พ.
2.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ โดยการใช้ผลการสอบ ตามข้อ
2.3 ครั้งเดียวกันนี้แล้ว สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้า รับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะถือว่าผู้สมัครนั้น ขาดคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก การใดที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สำหรับบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือเป็นโมฆะ และบุคคลนั้นไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักเกณฑ์กำหนด และประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ส่งมาที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว บริเวณภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-2166662 โทรสาร 02-2166909 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัครคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมคัดเลือก) ใบสมัคร ตำแหน่งงานว่าง นี้

ไม่มีความคิดเห็น: