งานว่าง สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงาน ศาลปกครอง รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 18 มี.ค. 2551
สำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะ รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด ใบสมัคร ตำแหน่งว่าง นี้ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงาน ศาลปกครอง อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 เลขที่ 195 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2670-1200-63 ต่อ 2015, 2115 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์-18 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานศาลปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือม.ศ.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
-ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
-รู้จักเส้นทางในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
ผู้สนใจ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32 เลขที่ 195 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ
โทร.0-2670-1200-63 ต่อ 2015, 2115 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์-14 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32 เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 10120

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ ตำแหน่งเภสัชกร ตั้งแต่บัดนี้-7 มีนาคม 2551
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งเภสัชกร 3 จำนวน3 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับปริญญาตรี ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
-มีความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน และเขียนในระดับใช้งานได้ -มีความสนใจงานภาพกว้างในเชิงประสานงาน
-มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่และพร้อมที่จะทำงานหนัก
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชั้น 2 ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 ถ.ติวานนท์ อ. เมือง นนทบุรี 11000

ไม่มีความคิดเห็น: