สมัครงาน กรมการค้าภายใน สภากาชาดไทย

สอบภาค ก กพ. ปี 53


กรมการค้าภายใน สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
กรมการค้าภาย ใน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแ ละแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3 ประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางกฎหมาย ทางสังคมศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
หรือ บริหารธุรกิจ ด้านบริหารและการจัดการ เน้นทางการบริหารธุรกิจ
ผู้ประสงค์จะ สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3-21 มีนาคม 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน ในหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขัน
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อาคาร 2 ชั้น 8 44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2507-5932, 0-2507-5935

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 14 มีนาคม 2551
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่ รับสมัคร
1.เภสัชกร 3 ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (1 อัตรา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
-ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
-วุฒิการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
2.วิทยาจารย์ 3-5 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย (2 อัตรา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุ 27-35 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางการพยาบาล
-มีประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
-มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน การบรรยายความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร การเขียนโครงการ การจัดทำสื่อการสอน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word, Excel และ PowerPoint ได้ดี
3.เจ้าหน้าที่สถิติ 3 หน่วยสนับสนุนวิชาการและการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (1 อัตรา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
-ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ -มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย
-สามารถใช้สถิติในงานวิจัยได้เป็นอย่างดี
-สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ฝ่ายคัดกรอง จ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (1 อัตรา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
-ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืออนุปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา หรือสาขาเคมี
-มีความรู้ประสบการณ์ด้านธนาคารเลือด
5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชั่วคราว ฝ่ายบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ (1 อัตรา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
-ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชีและการเงิน
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
ผู้ประสงค์จะ สมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ณ ตึกจิรกิติ ชั้นล่าง ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด การสมัครงาน
ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตึกจิรกิติ ชั้นล่าง ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ไม่มีความคิดเห็น: