ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (โปรแกรมการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์นิเทศ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
-มีความละเอียดรอบคอบ
-มีความคิดริเริ่ม
-มีความสามารถเชิงวิเคราะห์ สนใจและติดตามข่าววิทยาศาสตร์
-มีความชำนาญเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำ database และการคำนวณ
2.นักวิเคราะห์โครงการ (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์โมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
-มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
-มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
-หากสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและงบประมาณ การประเมินผล และ/หรือการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำเสนองานผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้
-มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำสูง
-มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารเป็นอย่างดี
-มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิดเชิงระบบ
-มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (CPMO)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ บริหารทั่วไป สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
-มีความสามารถในการบริหารจัดการ
-มีความรู้ในด้านระบบงบประมาณ การเงิน
-มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office อยู่ในระดับดีมาก
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริการธุรกรรมบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.0-2564-7000 ต่อ 1141 (รัตน์นที) หรือ สมัครงาน ออนไลน์ ตำแหน่งงานว่าง นี้
Email : ratnatee@nstda.or.th 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-5 มีนาคม 2551
งานเดินรถแขวงชุมพร กองจัดการเดินรถเขต 4 ศูนย์ภาคใต้ ฝ่ายการเ ดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงานเป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่สำรองช่างฝีมือ (คนคุมประแจฯ และทำความสะอาด/เติมน้ำมันรถโดยสาร) สังกัดสถานีชุมพร บ้านดวด เขาพนมแบก ท่าฉาง และสถานีมะลวน 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
-จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ผู้สนใจสมัครได้ที่ นายสถานีทุกแห่งที่สังกัดงานเดินรถแขวงชุมพร และที่ทำการงานเดินรถแขวงชุมพร
โทร.0-7750-3262 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2551

ไม่มีความคิดเห็น: