งาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ.-12 มี.ค. 2551
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความประสงค์จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภททั่วไปโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
1.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านปฏิบัติการ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ สื่อสาร อุตุวิทยา หรือสังคมศาสตร์
2.พนักงานนโยบายและแผน
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.พนักงานประจำสำนักงาน (ด้านปฏิบัติการ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4.พนักงานประจำสำนักงาน (ด้านบัญชี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 2 ชั้น 6
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์-12 มีนาคม 2551
ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท)
กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 3 เลขที่ 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2243-0020-27, 0-2241-7470-84

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้า รับราชการ(เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์) ตั้งแต่บัดนี้-17 มีนาคม 2551
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบ รรจุเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
1.เภสัชกร 3 (1 อัตรา)
คุณสมบัติผูสมัคร
-ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-17 มีนาคม 2551
2.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 (1 อัตรา)
คุณสมบัติผูสมัคร
-ได้รับปริญญาสัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1
จากคณะกรรมการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์
ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2551
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 6
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซ.สถาบันบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทร.0-2591-5232 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น: