อาจารย์ ม.อุบลราชธานี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาโท-เอก หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิทยการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้น หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
2. อาจารย์ สาขาสถิติ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาโท-เอก หรือเทียบท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาสถิติ
- หากมีเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคคล ห้อง SC 105 สำนักงานเลขานุการ อาคารวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โทร.0 4543 3115 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับอาจารย์ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 21 มี.ค. 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.อาจารย์ สังกัดสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (พนักงาน) (2 อัตรา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทางการจัดการ ดนตรี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา พัฒนาสังคมและสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ส่วน พัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร.-2470-8076 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้
2.อาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในสาขา Architecture, Interior Architecture, Industrial Design and Communication Design หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
-สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง พูด อ่าน และเขียน
-มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันทนา ภาคถิน เลขานุการคณะฯ
หรือ wuntana.par@kmutt.ac.th คุณกุสุมา บุหงาแดง เจ้าหน้าที่บุคคล
หรือ kusuma.dee@kmutt.ac.th โทร.0-2470-7879 และ 0-2470-7889
หรือส่ง Resume มาที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 83 หมู่ 8 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-3-2470-8076

ไม่มีความคิดเห็น: