รับสมัคร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้า รับราชการ 31 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มี.ค. 2551
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความปะสงค์จะดำเนินการสอบ แข่งขันเพื่อ คัดเลือก บุคคลเข้า รับราชการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Word, Excel, PowerPoint
-มีความรู้ในวิชาการฝึกอบรมเป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย อายุ 18-35 ปี
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-สามารถเดินสายแลน/ไฟฟ้าได้
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
3.นายช่างเทคนิค
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย อายุ 18-35 ปี
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
-มีทักษะความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า สามารถติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเดินวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องเรียบร้อย
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขยันและตั้งใจปฏิบัติงาน
4.ผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ (2 อัตรา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุ 18-35 ปี
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Word, Excel, PowerPoint
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มีใจรักบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีความซื่อสัตย์สุจริต
5.พนักงานเอ็กซเรย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุ 18-35 ปี
-วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีใจรักบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต
6.พนักงานพัสดุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย อายุ 18-35 ปี
-วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความซื่อสัตย์สุจริต
7.พนักงานประจำตึก (4 อัตรา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุ 18-35 ปี
-วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถปฏิบัติงานเวรเข้า/บ่าย/ดึกได้ มีความขยันและตั้งใจทำงาน
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
8.ผู้ช่วยเหลือคนได้ (20 อัตรา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุ 18-35 ปี
-วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
-สามารถปฏิบัติงานเวรเข้า/บ่าย/ดึกได้ มีความขยันและตั้งใจทำงาน
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี ถ.ราชวิถี 10400 กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น: