สำนักงาน ก.พ. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ติวสอบ ภาค ก กพ.ปี 53
รายละเอียด


สำนักงาน ก.พ. สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24- 28 มีนาคม 2551
ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำลังเปิด รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้า รับราชการ ในสำนักงาน ก.พ. โดยมีตำแหน่งที่เปิด รับสมัคร ต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นิติกร 4
2. นักวิชาการสอบ 4 (ด้านคณิตศาสตร์)
3. นักวิชาการสอบ 4 (ด้านภาษาอังกฤษ)
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 4
5. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
6. ช่างพิมพ์ 2
7. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24- 28 มีนาคม 2551 สามารถดูรายละเอียดจากเอกสารแนบ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. 02 281 8676

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รับเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้- 31 มีนาคม 2551
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ รับสมัคร บุคลากรเข้าร่วมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.นายทะเบียน สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)
-วุฒิการศึกษาเนติบัณฑิตไทย หรือปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (ในระดับปริญญาตรี)
-มีประสบการณ์การทำงานด้านทนายความ
-มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
-ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
2.เจ้าหน้าที่กฎหมาย (นิติกร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)
-อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
-มีความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษ
-ผ่านการอบรมวิชาว่าความ / มีประสบการณ์ร่างสัญญา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
3.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (DBA)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)
-อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
-วุฒิปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
-มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน DBA และ System Analyst
-สามารถดูแลและจัดการงาน Database (Backup & Config)
-สามารถเขียนโปรแกรมได้ มีความรู้ภาษา SQL, Java
-มีความขยัน ตั้งใจ และมนุษยสัมพันธ์ดี
4.เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)
-อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
-หากมีความรู้ทางด้านบัญชี MIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ 150 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร.0-2622-1860-76 ต่อ 322 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที 31 มีนาคม 2551
ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียด สมัครงาน เพิ่มเติมได้ที่

ไม่มีความคิดเห็น: