การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

ปรกติแล้วการยื่นแบบชำระภาษีเป็นการกรอกแบบและยื่นแบบด้วยกระดาษ แต่การชำระภาษีทาง
อินเตอร์เน็ตนั้นใช้การกรอกข้อมูลลงบนแบบทางอินเตอร์เน็ตเพื่อนความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ยื่น
พร้อมชำระภาษีโดยใช้คำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ธนาคารโอนเงินค่าภาษีให้กรมสรรพากร (กรณียื่น แบบฯ ภ.พ.30
โดยไม่มีภาษีต้องชำระตามแบบฯหรือขอคืนภาษีไว้ก็ใช้บริการนี้ได้) เป็นทางเลือกใหม่ อีกทาง หนึ่งที่ไม่บังคับ
แต่ช่วยให้ผู้เสียภาษีที่สนใจเลือกใช้บริการเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นในขณะที่ การยื่น แบบฯ และชำระภาษี
ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ยังคงมีอยู่ตามปกติ

- ผู้เสียภาษีทุกรายมีสิทธิขอใช้บริการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่กรมสรรพากรเปิดให้ บริการ
เว้นแต่การยื่นแบบ และชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วเท่านั้น
 - จะต้องทำความตกลงกับกรมสรรพากรก่อน โดยลงนามในเอกสารข้อตกลงในการยื่นแบบแสดง รายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเมื่อได้รับหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมสรรพากรแล้ว จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้
 - จะต้องทำการตกลงกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อชำระภาษีโดยการโอนเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการ
1. ฟรีไม่มีค่าบริการใด ๆ
2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ และชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
3. สามารถยื่นแบบได้ หลังเวลา 16.30 น. จนถึงเวลา 22.00 น. ของทุกวันระหว่างช่วงกำหนดเวลา
ของการยื่นแบบฯ ตามปกติ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. ระบบจะช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นตามแบบแสดงรายการ ที่กรอกไว้ในแบบ และหากมีข้อมูลผิดพลาด
ระบบจะแสดงเพื่อให้แก้ไขในทันที และเมื่อยื่นแบบเสร็จ จะได้รับการยืนยันเพื่อความมั่นใจดังนี้


ยืนยันตอบรับทันทีเมื่อทำรายการแล้วเสร็จ
ยืนยันการรับแบบ ฯ และรับชำระภาษี (ถ้ามี) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- mail) ในวันถัดไป
ยืนยันการรับแบบ ฯ และชำระภาษี (ถ้ามี) โดยใบเสร็จรับเงินที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ผู้มีสิทธิสมัครขอใช้บริการ

1.เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 และ ภ.พ. 36 และได้รับ
อนุญาตจากกรมสรรพากรว่าใช้บริการได้
2.ต้องยื่นคำขอเป็นรายสถานประกอบการหรือรายสาขา เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ. 30
รวมกันให้ยื่นคำขอเฉพาะสถานประกอบการหรือสาขาที่มีหน้าที่ยื่นแบบรวมกันเท่านั้น

กรณีขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องยื่นแบบ ภ.ธ.40 และได้รับอนุญาติจากกรม
สรรพากรว่าใช้บริการได้
2.จะต้องเป็นผู้ที่ยื่นคำขอเป็นรายสถานประกอบการหรือรายสาขา เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ รวมกันเท่านั้น ภ.ธ.40 รวมกันให้ยื่นคำขอเฉพาะสถานประกอบการหรือสาขาที่มีหน้าที่ยื่นแบบ

กรณีขอใช้บริการยื่นแบบอื่นๆนั้น เป็นผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการหรือยื่นรายการนั้น ๆ เพื่อนำส่งภาษี

ไม่มีความคิดเห็น: