ประกาศกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ประกาศกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนประจำสำนักงาน ปปส.ภาค ๔

ด้วย สำนักงาน ปปส.ภาค ๔ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น
เจ้าหน้าที่กองทุน ตามระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่กองทุน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เรื่องหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนพิเศษของ
เจ้าหน้าที่กองทุน ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
กองทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานที่รับสมัคร
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุน จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ และภารกิจบังคับโทษปรับ
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๑) ไม่เป็นผู้ถูกเคยลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำ ผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
๒.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
๓. อัตราค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท
- ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

๔. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี

๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงาน ปปส.ภาค ๔ ถนน
หน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๗๙๐
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๕.๒ วิธีการสมัคร
๕.๒.๑ ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
๕.๒.๒ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและเอกสารที่สมัครคัดเลือกด้วยลายมือ
ตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒.๓ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๕.๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๕.๓.๓ สำเนารายงานผลการเรียน (TRANSCRIPT) และสำเนาหลักฐานการสำเร็จ
การศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
คัดเลือก)
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น ๆ จะถือตามกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก (คือ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
๕.๔ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๕.๕ หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
๕.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น (ถ้ามี)
๕.๗ สำเนาหลักฐานรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
หมายเหตุ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดงั กล่าว ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ คัด
เลือกฯ
สำนักงาน ปปส.ภาค ๔ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการคัดเลือกในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงาน ปปส.ภาค ๔

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องได้รับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
วิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการสอบ

๑. วิธีการสอบข้อเขียน
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และ แก้ไขปัญ หาย าเส พติด /
กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน
คดียาเสพติด/การบังคับโทษปรับ
และการบริหารจัดการทรัพย์สิน
๑ . ๒ ค วา ม สาม ารถ ใน ก ารใ ช้
คอ มพิวเตอ ร์ เช่น โปรแก รม
Microsoft Word , Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint
๑๐๐
สอบข้อเขียน

๒. วิธีการสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ความ
ซื่อสัตย์ การทำงานเป็นทีม ความ
รับ ผิด ช อ บ ค ว า ม คิด ริเ ริ่ม
สร้างสรรค์ ความมีมนุษยสัมพันธ์
๑๐๐
รวม ๒๐๐

สำนักงาน ปปส.ภาค ๔ จะดำเนินการสอบคัดเลือก วิธีการสอบข้อเขียนก่อน และเมื่อ
ผ่านการสอบข้อเขียนดังกล่าวแล้ว จึงเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

๙. เกณฑ์การประเมิน
ผู้ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละวิชาจะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียน และมี
สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักงาน ปปส.ภาค ๔ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ
ณ สำนักงาน ปปส.ภาค ๔ โดยบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๑. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด

๑๒. สิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่กองทุน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เรื่อง เกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษรวมทั้งอัตรา
ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่กองทุน

ไม่มีความคิดเห็น: