สมัครสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาตรี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2552

สมัครสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาตรี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2552

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครที่ควรทราบ

1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี – 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ค.2517 - 17 ก.ค.2534)

2. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-16 ก.ค. พ.ศ.2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง)
- สายป้องกันปราบปราม(ปป.1) รับเฉพาะเพศชาย
- สายอำนวยการและสนับสนุน(อก.2) รับทั้งเพศชาย – หญิง
- ขนาดร่างกาย โดย เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง สูง 150 ซม. ขึ้นไป

3. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- สายป้องกันปราบปราม(ปป.1) วุฒินิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องเรียนจบกฎหมาย 3 วิชา มี ป.อาญา, ป.วิอาญา
และลักษณะพยาน
- สายอำนวยการและสนับสนุน(อก.2) วุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด


ขอบเขตพื้นที่จังหวัดที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
- สายป้องกันปราบปราม (ปป.1)เลือกสมัครหน่วยใดจะได้บรรจุแต่งตั้งในพื้นที่ของหน่วยนั้น
- สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) สามารถเลือกสมัครและสอบข้อเขียนในหน่วยใดก็ได้ส่วนการบรรจุแต่่งตั้งในพื้นที่ส่วนกลางและตามที่ ตร.กำหนด
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: