ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ด้วย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จะปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
ผู้สมัครรับการเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (โดยอนุโลม)
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี
กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๔.๒ ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตาม
ที่กำหนดไว้ พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๓ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๔ ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
(คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการสมัคร)
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๒ ณ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม) ประตาป สิงหศิวานนท์
(รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์)
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
……………………………...

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือการเงินการธนาคาร
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงานได้เป็นอย่างดี
๔. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับผิดชอบงานด้านการเงินของโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะฯ ดังนี้
๑. การรับเงิน /เบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบใบเสร็จต่าง ๆ
๒. การนำส่งเงินที่ได้รับให้งานคลังของคณะฯ
๓. จัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงิน งบดำเนินการ งบดุล ฯลฯ
๔. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
(และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท)
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก สอบหลักสูตรความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

ไม่มีความคิดเห็น: