ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ด้วย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จะปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
ผู้สมัครรับการเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (โดยอนุโลม)
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี
กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๔.๒ ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตาม
ที่กำหนดไว้ พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๓ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๔ ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
(คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการสมัคร)
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๒ ณ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม) จิตรา ไวคกุล
(รองศาสตราจารย์จิตรา ไวคกุล)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
……………………………...

ตำแหน่งที่ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา

หน่วยงาน หน่วยพัฒนาคุณภาพ สำนักงานคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท ทางสังคมศาสตร์
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงานได้เป็นอย่างดี
๔. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ประสานงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน MUQD สมศ. สกอ. และ กพร.
๒. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจตัวชี้วัดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๓. รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โดยประสานงานขออนุเคราะห์ข้อมูลจากภาควิชา /
หน่วยงาน ที่เป็นเจ้าของข้อมูล ทั้งรายไตรมาสและรายปี
๔. ประสานงานการพัฒนาคุณภาพกับสำนักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบ แก้ไขความถูกต้อง การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Faculty
Information System
๖. ประสานงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะฯ
๗. ประสานงานและดำเนินการโครงการ KM และโครงการ R to I ของคณะฯ
๘. ประสานงานและดำเนินการโครงการพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการบริการจของสาย
สนับสนุน
๙. ประสานงานการเขียนรายงาน SAR ระดับภาควิชาและหน่วยงาน
๑๐. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี : อัตราเงินเดือนเดือนนละ ๙,๐๐๐ บาท
(เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมรับ ๑๐,๕๐๐ บาท)
ปริญญาโท : อัตราเงินเดือนเดือนนละ ๑๐,๙๘๐ บาท
(เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๗๒๐ บาท รวมรับ ๑๑,๗๐๐ บาท
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก สอบหลักสูตรความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

ไม่มีความคิดเห็น: