กรมปศุสัตว์ รับนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2552

กรมปศุสัตว์ รับนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2552

กรมปศุสัตว์ รับนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผล ิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์เชียงใหม่ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2552

ไม่มีความคิดเห็น: