กรมที่ดิน รับเจ้าหน้าที่ 51 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2552

กรมที่ดิน รับเจ้าหน้าที่ 51 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2552

กรมที่ดิน รับเจ้าหน้าที่ 51 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 5 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทาง
ภูมิศาสตร์กายภาพ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

2.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 46 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิค
วิศวกรรมสำรวจ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาสำรวจ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดราชบพิธ (ข้างกรมที่ดิน) ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2552

ไม่มีความคิดเห็น: