สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558ไม่มีความคิดเห็น: