สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ และทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
Website : http://www.boi.go.th

ไม่มีความคิดเห็น: