กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
Website : http://www.dmf.go.th

ไม่มีความคิดเห็น: