กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไม่มีความคิดเห็น: