ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

ตำแน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคราด้วยตนเองที่กลุ่มงานการพัมนาระบบการบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง
สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 อาคาร 3 ชั้น 2 ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
ตั้งแต่ วันที่ 16-24 มีนาคม 2552 ในวันเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น: